Мурзина Сауле Ашотовна
Профессор
+7 7162 25-64-42
s.murzina@apa.kz

Мамандануы: педагогика-психология 

 

 Білімі:

Доцент (Associate Professor of Pedagogy), 2011 г.

Педагогика ғылымдарының кандидаты (PhD), 2007 г.

Еуразия гуманитарлық институты, Астана қ.

13.00.08 – Кәсіптік білім берудің теориясы мен әдістемесі

Диссертация атауы: Психологиялық-педагогикалық цикл пәндерін оқу процесінде ЖОО студенттерінің кәсіби қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыру (техникалық мамандықтар мысалында)

 

Жоғары білім:

Әл-Фараби ат. Шымкент педагогикалық институты, 1992

Мамандығы: кітапханашы-библиограф

Ш. Уәлиханов ат. Көкшетау мемлекеттік университеті, 2006

Мамандығы: педагог-психолог

Оқытылатын пәндер:

·         жобалық менеджмент

·         дизайн-ойлау

·         көшбасшылық және эмоционалдық интеллект

·         сын тұрғысынан ойлау

·         коммуникативтік дағдылар және командада жұмыс істеу

·         стратегиялық ойлау

·         келіссөздер жүргізу және қақтығыс менеджмент

·         коучинг

·         менторинг

Зерттеу қызығушылығы:

·         Ересектерді оқытудың андрагогиялық және психологиялық факторлары

·         Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті дамыту және қолдау

·         Мемлекеттік қызметшілерді оқытуға құзыреттілік көзқарас

Стипендиялар, біліктілікті арттыру, тағылымдамалар:

·         ҚР Білім және ғылым министрлігінің «Болашақ» халықаралық стипендиясының иегері (Brunel University, Brunel Business School, Лондон, Ұлыбритания, 2014

·         ҚР Білім және ғылым министрлігінің «Үздік оқытушы» грантының иегері, 2016

·         Professional Coach ICU (International Coach Union) Жеке және командалық коучинг, 2019

·         «Құндылықтарды құру үшін стратегиялық көзқарас», Бизнес Жоғары мектебі, Назарбаев Университеті, 2018

·         «PRINCE2@Foundation Сертификаттауға дайындық және біліктілік емтихандарын тапсыру «, ҚР Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы, 2018

·         «Оқу үдерісінің психологиялық-педагогикалық негіздері» және «Ұйымдастыру психологиясы және қызметкерлерді басқару» бағдарламалары бойынша тағылымдама, М. Ломоносов ат. Мәскеу мемлекеттік университеті, 2017

·         «Experience and challenges of internationalization of higher education in Japan», Цукуба университеті, Жапония, 2017

Оқыту және сертификаттау «ҚР ISO 21500, 21503, 21504 Жобалық басқарудың ұлттық стандарттары бойынша жаттықтырушы-кеңесші», 2020 жылғы қараша, МБА.

Оқыту және сертификаттау «ҚР ISO 21500, 21503, 21504 Жобалық басқарудың ұлттық стандарттары бойынша жаттықтырушы-кеңесші», 2020 жылғы қараша, МБА

Жарияланымдар:

•  Модель современного педагога с позиции компетентного подхода // Вестник ЕНУ им. Л.Н.Гумилева. Серия Педагогика. Психология. Социология. № 3 (124) – 2018 – С.  77-86

•  Реализация непрерывного образования в системе повышения квалификации: психолого-андрагогические основы// Вестник ЕНУ им. Л.Н.Гумилева.- № 3 (124) – 2018 – С.  86-91

•   Study of peculiarities of communicative type of teaching // Man in India – 2017.- №97 (23). – Part 3: 409-420. – Scopus

•   Обеспечение устойчивой мотивации учителей к саморазвитию как психолого-педагогическая проблема // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований Академии естествознания «Scientific journal», Импакт-фактор РИНЦ – 1,387. – Москва, 25-27 февраля 2016, Ч.3, № 2, – С. 381

•  Развитие учебно-профессиональной мотивации студентов в контексте концепции обучения в течение всей жизни Вестник Павлодарского государственного университета. Педагогическая серия – 2016 – № 1 – С. 159-164

•   Implementation of competence approach in the professional education of prospective teachers in the higher education conditions // International Review of Management and Marketing, 2016, 6(S3) – р.175-181. ISSN: 21464405-Turkey-Scopus

•   Investigation into psychological and social characteristics of readiness of hyperactive children for schooling // Mediterranean Journal of Social Sciences. – Italy, 2015, Vol 6, No 5, S 1, pp. 349-356 – Scopus

•   Развитие саморегуляции как профессиональной компетенции у студентов педагогических специальностей // Современные наукоемкие технологии. Журнал. Импакт-фактор РИНЦ=0,751. 2014 – №12 – часть 1– С.72-73.