Zharov Erzhan Kairovich
Director of the branch in Akmola region
yerzhan.zharov@apa.kz